Black and White Tuxedo Pouch (4.12" x 5.75"), 3 pouches